УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА НА ПРОВЕЖДАНАТА ОТ ЛИМАКОН ИГРA „КАК ИЗБИРАШ ВЕЛОСИПЕДА СИ – ПОПЪЛНИ ОНЛАЙН АНКЕТАТА И СПЕЧЕЛИ“

Настоящите Официални правила уреждат условията за участие в играта „Как избираш велосипеда си – попълни онлайн анкетата и спечели“, провеждана в периода от 01 до 21 август 2022 г.

 

1.ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1. Организатор на играта „Как избираш велосипеда си – попълни онлайн анкетата и спечели“ („Играта“) е „ЛИМАКОН МАРКЕТИНГ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Петър Стоев 8, ЕИК BG204931941, наричан за краткост в настоящите Правила „ОРГАНИЗАТОР“. 

1.2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата https://limacon.bg или на официалната Facebook страница на Limacon.

 

2. ТЕРИТОРИЯ НА КОЯТО СЕ ПРОВЕЖДА ИГРАТА

2.1. Играта се провежда в официалната Facebook страница на Limacon и платформата Surveymonkey.

 

3. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се провежда от 01.08.2022 г. до 21.08.2022 г. включително.
За да се възползва от правото си за участие, Участникът трябва да го е заявил по указания по-долу начин, в периода на провеждане на Играта. Организаторът си запазва правото да преустанови играта по всяко време.

3.2. Организаторът има право по всяко време да изменя периода на провеждане на играта.

 

4. УЧАСТИЕ

4.1. Право на участие в играта имат всички пълнолетни физически лица (с изключение на служителите на Организатора и свързаните с организацията на Играта лица), по начин и при условия, подробно описани в т. 5 от настоящите Общи условия за участие („Участници“). В случай че непълнолетно лице участва в Играта, наградата ще бъде предоставена на родител/законен представител на печелившия след представянето на съответен документ, удостоверяващ качеството на това лице (акт за раждане, съдебно решение, др. п.).

4.2. Играта не е обвързана с покупка

4.3. За да участва в Играта всеки Участник трябва:
Да попълни анкетата https://www.surveymonkey.com/r/2WCWP8H?fbclid=IwAR1AWH54haW6a6fEunHgKNN0SheaSE9z20oY7ytptLBg-EDTrEmxu2wB7AA;

4.4. Печелившият участник ще бъде изтеглен на случаен принцип от Организатора на 22.08.22 г. и обявен на официалната Facebook страница на Limacon.

 

5.НАГРАДА

5.1. Печелившият участник ще спечели ваучер на стойност 300 (триста) лева за веломагазин.

5.2. Наградата следва да бъде получена/използвана от спечелилия  Участник или посочени от него лица в посочените от Организатора срокове.

5.3. Наградата се предоставя единствено на лица, които отговарят на настоящите правила. Наградата се предоставя от Организатора в срок до 7 (седем) работни дни от определяне на печелившия.

5.4. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини извън неговия контрол или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившите със сходна награда.

 

6. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

6.1. Предвид механизма на Играта, за целите ѝ се събират и обработват лични данни на участниците.

 

7. ПРЕДСРОЧЕНО ПРЕКРАТЯВАНЕ

7.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата си във Facebook или със съобщение в своя уебсайт, в случай че настъпят злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.

 

8. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

8.1. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на Участника или на неговото имущество по време на участието му в настоящата игра.

8.2. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.

 

10. СПОРОВЕ

10.1. Спорове, възникнали между Организатора и Участниците в Играта, се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – според действащия закон и пред Арбитражния съд пред Търговско-промишлената палата, съобразно правилника му за решаване на дела, основани на арбитражни споразумения.
 

Предишна новина
ОБРАТНО

Абонирай се

Абонирай се за имейли (без спам) с новостите от света на маркетинга и продажбите, с полезни статии от събития и с дати за следващите ни обучения.