Event Center

Кръгла маса: Човешкият фактор в Индустрия 4.0

Индустрия 4.0 е пресечната точка на физическата, дигиталната и биологичната сфери, позната още като четвъртата индустриална революция – новата ера в индустриалните технологии. За да бъдат конкурентоспособни компаниите следва да генерират допълнителна печалба и да увеличат производителността си, което означава, че те ще трябва да следват тенденциите в новите дигитални технологии, за да успеят в новата дигитална ера.

Бизнесът ще има нужда от работници, притежаващи дигитални умения, приложими за отделните индустриални сектори. Необходими са обучителни програми, комбиниращи спецификата от даден сектор с набор от умения в сферата на т. нар е-лидерство и ИКТ.

Русенската търговско-индустриална камара работи по изготвянето на професионално обучение за Индустрия 4.0, имащо за цел да:

 • актуализира и преквалифицира служители от индустриалните сектори, с фокус върху дигиталните умения
 • подпомогне предприемачи, като им предостави обучение за потенциала на ИКТ в традиционните индустрии
 • обучи служители и мениджъри в умения за е-лидерство, което ще доведе до по-добра заетост и кариерни възможности
 • въведе ИКТ уменията в традиционните индустриални сектори като признати професионални умения чрез системата ECVET (Европейската кредитна система за професионално образование и обучение)

За да бъде максимално полезно и практически ориентирано, обучението ще бъде разработено да отговаря на конкретни нужди на бизнеса, поради което е необходимо компаниите да вземат активно участие в разработване на програмите като определят своите нужди от обучения.

За тази цел е предвидено провеждането на няколко кръгли маси в различни градове на страната с представители на компании, които впоследствие ще имат възможността да се възползват безплатно от обучението.

Времетраене на събитието:  от 10:00 до 14:00ч.
Специфично изискване: прави се аудио запис на дискусията
Сектори: производство, автомобилостроене, електроника, транспорт/ логистика, др.
Профил на участниците: предприемачи, ИКТ мениджъри, ЧР мениджъри, производствени мениджъри, мениджъри оптимизация на процесите. За предпочитане е участниците да бъдат мениджъри на високо ниво с цел познаване нуждите на компанията от обучение на служители.

ПРОГРАМА:

 • Регистрация на участниците  09:30 – 10:00ч
 • Въведение в темата за Индустрия 4.0  10:00 – 10:30ч
 • Споделяне на опит от компаниите участници  10:30 – 11:00ч
 • Кафе-пауза 11:00-11:15
 • Обособяване и провеждане на 5 дискусионни групи 11:15 – 12:30ч
 • Обедна пауза  12:30 – 13:30ч
 • Умения, компетенции и готовност– компаниите споделят компетенции и квалификации, които считат за необходими за работа в Индустрия 4.0 13:30 – 13:45ч
 • Заключение/ обобщаване 13:45 – 14:00ч

Повече информация за проекта:
RESTART :
Дигитални обучителни инструменти за насърчаване на Индустриална революция 4.0 в ЕС е 2-годишен проект, чиято цел е да включи активно индустриалния сектор в промяната на системите за Професионално образование и обучение (ПОО), и по този начин да им позволи да отговорят на търсенето на дигитални умения в съответствие с технологичния и индустриален напредък, които се очаква да имат значително въздействие върху Европейския пазар на труда. Проектът е съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз и се изпълнява от 8 организации, представляващи 6 различни европейски държави : Испания, България, Гърция, Шотландия, Италия и Малта. За повече информация : https://restart-project.eu/

Повече информация за Русенската търговско – индустриална камара:
Русенска търговско-индустриална камара (РТИК) е неправителствена организация, регистрирана в обществена полза и предоставяща широк спектър от услуги на компании и предприемачи за подпомагане на техния бизнес. Участва активно в насърчаване на икономическото развитие на региона като извършва дейности в подкрепа и представителство на бизнеса и предприемачите на местно и национално равнище (чрез националната мрежа на търговско-промишлените палати). Едновременно с това РТИК има богат опит в управлението и изпълнението на проекти, в частност по програми, финансирани от ЕС (вкл. Interreg, Erasmus+, LdV, FP7 и др.). Основният фокус на проектите е свързан с насърчаване и подкрепа на предприемачеството, обучения и менторство. За повече информация: http://www.rcci.bg/

ЗА ЗАПИСВАНЕ: welcome@limacon.bg
*Молим при записване на участник от компания да посочите две имена, имейл, телефон и заемана длъжност. По възможност молим за само 1 участник от фирма, тъй като местата са ограничени.